Zarządzenie nr 10 /2016
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 04.04. 2016 r.

W sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw przygotowania uroczystości Święta Uczelni w roku akademickim 2016/2017 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławi

Na podstawie:   art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 4 w związku z załącznikiem nr 2 punkt I Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komitet Organizacyjny do spraw przygotowania uroczystości Święta Uczelni w roku akademickim 2016/2017 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w niżej wymienionym składzie osobowym:

 1. Przewodniczący: dr Zdzisław Paliga
 2. Z-ca Przewodniczącego: dr Kazimierz Kurzawski

Członkowie:

 • dr Agnieszka Pisula – Lewandowska
 • dr Ireneusz Cichy
 • dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF Wrocław
 • dr Dorota Wójtowicz
 • dr Ryszard Błacha
 • dr Aneta Stosik
 • dr Henryk Nawara
 • dr Andrzej Nowak
 • dr Bogdan Pietraszewski
 • mgr Izabela Kawulak
 • mgr Ligia Poniatowska
 • mgr Aleksander Sobera
 • mgr Maria Zielińska
 • mgr Magdalena Jonkisz-Gawrońska
 • mgr Urszula Bartkiewicz
 • mgr Jadwiga Dąbrowska-Szaflik
 • mgr Barbara Jabłonkowska
 • mgr Elżbieta Nowak
 • inż. Andrzej Raszowski
 • Agnieszka Lenczewska-Krawczyk

§ 2

 1. Zadaniem Komitetu jest koordynowanie wszystkich działań niezbędnych do terminowego przygotowania uroczystości Święta Uczelni w roku akad. 2016/2017 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  
 2. Wykonanie postanowień Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu powołanego Komitetu Organizacyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz  

 

linia1

 

Zarządzenie nr 29/2015
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia  9 lipca 2015 r. 

 

W sprawie:  powołania zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie uroczystości z okazji 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn.zm.) oraz § 59 ust. 4 Statutu Akademii  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zarządzam, co następuje: 

 

 §1

 Powołuję zespoły odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości z okazji 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w następującym składzie:

1. Zespół organizacyjny zjazdu absolwentów:

 • Dr hab. Alicja Dziuba – przew.
 • Dr Aneta Stosik
 • Dr Leszek Korzewa
 • mgr Wojciech Bigiel

2. Zespół organizujący bal absolwentów:

 • Dr Józef Dziąsko
 • Dr Włodzimierz Kopyś – przew.
 • Dr Zdzisław Paliga

3. Zespół ds. imprez sportowych (Pola Marsowe lub hala sportowa):

 • Dr Jarosław Nosal – przew.
 • Dr Grzegorz Żurek
 • Mgr Aleksander Sobera

4. Zespół ds. promocji (książki, medale, wystawy itp.):

 • Dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocław
 • Dr Kazimierz Kurzawski – przew.
 • Dr Henryk Nawara
 • Dr Andrzej Nowak
 • Mgr Elżbieta Radziwon 

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

AWF na Facebooku