ZARZĄDZENIE NR 49/2013
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
z dnia 9 października 2013 r. 


W sprawie:   powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw przygotowania uroczystości z okazji 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn.zm.) oraz § 50 ust. 4 Statutu Akademii  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

zarządzam, co następuje: 


§ 1

Powołuję Komitet Organizacyjny do spraw przygotowania uroczystości z okazji 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w następującym składzie:

 • prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc – Przewodniczący
 • dr Zdzisław Paliga – Z-ca Przewodniczącego
 • prof. dr hab. Krystyna Zatoń
 • dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław
 • dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław
 • dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocław
 • dr hab. Grzegorz Żurek
 • dr Kazimierz Kurzawski
 • dr Henryk Nawara
 • dr Władysław Kopyś
 • mgr Maria Zielińska
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów
 • Przedstawiciel Samorządu Doktorantów


§ 2

1. Zadaniem Komitetu jest koordynowanie wszystkich działań, niezbędnych do terminowego przygotowania uroczystości, o której mowa w § 1.

2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu powołanego Komitetu Organizacyjnego. 


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

AWF na Facebooku